הסכם שימוש

   
1) ידוע לרוכש והוא מאשר בחתימתו להלן כי פונטביט היא בעלת כל הזכויות בכל אחד מן הפונטים שבטופס הרצ"ב, לרבות זכות הבעלות וזכות היוצרים בכל אחת מן האותיות שבכל אחד מן הפונטים שלעיל, וזכות היוצרים בתוכנה הכוללת את הפונטים ("התוכנה") המסופקת בזה (כל אחד לחוד וכולם יחדיו - "היצירות").
2) הרוכש מקבל בזה רשות שימוש מוגבלת, אישית ובלתי ייחודית, ביצירות, בהתאם לתנאי הרישיון שבמסמך זה. למעט רשות השימוש לעיל, הרוכש אינו מקבל כל זכות אחרת ביצירות. כמו, למרות השימוש במילים דוגמת "רוכש", "רכישה" ודומות להן, במסמך זה או בקשר עם העסקה, מובהר כי הרוכש מקבל רק רשות שימוש, ואינו רוכש בעלות או זכות אחרת ביצירות. רשות השימוש ניתנת לרוכש בלבד, ואינה ניתנת להעברה, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמת פונטביט מראש ובכתב. שימוש שלא הותר במפורש ובאופן חד משמעי בטופס זה אינו כלול ברישיון השימוש.
3) בתמורה לקבלת רשות השימוש, ישלם הרוכש לפונטביט את הסכום שלעיל, בצירוף מע"מ כדין, בהתאם לתנאי תשלום קבועים מראש. רשות השימוש ניתנת על תנאי מתלה, והתנאי הוא שהרוכש ישלם את מלוא הסכום שלעיל במועדו. לא שולם הסכום כאמור, יראו את ההסכם כבטל מלכתחילה ואת רשות השימוש כאילו לא ניתנה.
4) רשות השימוש ניתנת לשימוש כמפורט להלן בלבד :
4.1) התקנה של התוכנה בלא יותר מאשר 5 מחשבים נייחים שבאתר כהגדרתו בטופס ההזמנה (”האתר”), או לחילופין בשרת אליו מתאפשרת גישה ללא יותר מאשר מחשב  נייח אחד שנמצא באתר;
4.2) ) שימוש בפונטים לצורך יצירת מסמכים באמצעות המחשבים הנזכרים בסעיף 4.1  לעיל בין במדיה של נייר, על‐ידי הדפסה, ובין במדיה אלקטרונית ובלבד שהפונט יוצג כקובץ סגור שלא ניתן להורידו או לחלץ ממנו את הפונט. למען הסר ספק יובהר כי אין לעשות שימוש מכל סוג שהוא בפונט בתוך אפליקציות ו/או באינטרנט כפונט חי/דינאמי ו/או לשתול את הפונט בקוד כלשהו ו/או בכל דרך אחרת שאינה על פי הסכם זה, וכי ידוע לו כי שימוש זה דורש הרשאה מיוחדת ואישור;
4.3) יצירה של עותק של התוכנה למטרת גיבוי בלבד. למען הסר ספק - התקנה של היצירות במוצר אחר, כגון מדפסת או לפטופ, טעונה הרשאה נפרדת מראש ובכתב. כך גם, למשל, מתן גישה מרחוק לפונטים (למשל - דרך האינטרנט), למי שאינם עובדים של הרוכש שמקום עבודתם הקבוע הוא באתר טעונה הרשאה נפרדת מראש ובכתב. שימוש בפונטים בכל מקום אחר זולת האתר טעון הרשאה נפרדת מראש ובכתב.
5) הרוכש מתחייב להימנע מכל אחת מן הפעולות שלהלן: (I) שינוי כלשהו של התוכנה (לרבות, למען הזהירות, של כל אחד מן הפונטים); (II) העברה או מסירה, בכל דרך (לרבות מכירה, השכרה, הפצה, בתמורה או שלא בתמורה, במישרין או בעקיפין), של היצירות לצד שלישי כלשהו, למעט ככל שזו הותרה במפורש בתנאי רישיון זה, וכל פעולה אשר יש בה משום ניסיון להעניק לצד שלישי זכויות כלשהן ביצירות; למען הסר ספק, מובהר כי הרוכש אינו רשאי על פי רישיון זה ליצור מוצר שהוא הפונט עצמו ו/או שהפונט מהווה הסיבה העיקרית למכירתו וכן אינו רשאי למכור אותו לצדדים שלישים, אלא אך ורק להשתמש בפונט במסגרת עסקיו לצורך פעילותו השוטפת על פי תנאי הרישיון; (III) שימוש בפונטים לשם יצירת גרסה אלקטרונית שלהם שאינה התוכנה, המאפשרת יצירה של מסמכים המכילים את הפונטים; (IV) העתקה, שכפול  וכיוב'  של היצירות שאינו מותר במפורש בסעיף 5 לעיל, והעתקה, שכפול וכיוב'  של היצירות לצורך ביצוע אחת הפעולות האסורות המפורטות בסעיף 5 זה; (V) העברה של מסמך במדיה אלקטרונית הכולל את הפונטים או מתן גישה למסמך כאמור (לרבות דרך האינטרנט), אלא אם הרוכש נקט את האמצעים הנדרשים כדי למנוע העתקה של התוכנה שתאפשר למקבל המסמך או לבעל הגישה אליו ליצור מסמכים חדשים הכוללים את הפונטים; (VI) הנדסה חוזרת ודה קומפילציה של התוכנה; (VII) שימוש בשמות הפונטים או בשמה של פונטביט שלא לגבי הפונט המתאים שנתקבלה לגביו רשות השימוש מאת פונטביט. בנוסף, הרוכש מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את קיום התחייבויותיו על–ידי עובדיו. הוראות סעיף 5 זה יחולו על היצירות, התוכנה והפונטים, ועל כל חלק מהם; (VIII) למען הסר ספק אין לתת לצד שלישי אפשרות מכל סוג שהיא לעשות שימוש בפונט, לא בשליטה מרחוק ולא אפשרות להקליד בפונט. ובכלל זה, אין לאפשר לצד שלישי גישה מרחוק לפונט, אין לאפשר לצד שלישי להקליד תוך שימוש בפונט ו/או לעשות כל פעולה אחרת. "צד שלישי"  - כל משתמש בפונט שאינו הרוכש או עובדיו המועסקים על ידו. למען הסר ספק צד שלישי כולל את הלקוחות של הרוכש ו/או מי שמשתמש במוצריו של הרוכש; (IX) אין לעשות שימוש מכל סוג שהוא בפונטים בתוך אפליקציות ו/או אינטרנט כפונטים חיים/דינאמיים ו/או לשתול את הפונט בקוד כלשהו ובדרך כלשהי. שימוש זה דורש הרשאה מיוחדת ואישור מראש ובכתב.
6) מבלי לגרוע מכל זכות אחרת על–פי דין, פונטביט תהיה רשאית לבטל לאלתר את רשות השימוש שניתנה לרוכש, בכל מקרה של הפרה של התחייבות הרוכש לפי הסכם זה לעיל, או של שימוש ביצירות למטרה שאינה מותרת על פי הסכם זה.. עם ביטול הרשות או בטלותה, מכל סיבה שהיא, יחזיר הרוכש לפונטביט את היצירות, לא ישאיר ברשותו עותק שלהן (זולת מסמכים שהודפסו תוך שימוש בפונטים לפני הביטול) ויימנע מכל שימוש נוסף בפונטים. ידוע לרוכש כי שימוש בלתי מורשה ביצירות מהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית, אשר תגרור נקיטת אמצעים משפטיים נגד המפר(ים). למען הספק ספק מובהר כי בכל מקרה של הפרת הוראות הסכם זה הרי שבנוסף לעילה החוזית תעמוד לפונטביט גם עילה על פי חוק זכות יוצרים בגין הפרת זכות היוצרים ו/או על פי כל דין אחר.
7) הרוכש זכאי לבטל את רכישת רשות השימוש, ובלבד שהיצירות טרם נמסרו לו, ובתמורה לתשלום סכום השווה לחמישית הסכום המפורט בראש עמוד זה. לאחר מסירת היצירות לרוכש, לא יהיה רשאי הרוכש לבטל את ההזמנה וכן לא תינתן כל אפשרות להחלפה של הפונטים, כל האמור בסעיף זה הינו בתנאי ולא חלפו 14 יום מתאריך הרכישה.
8) פונטביט אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש ביצירות (לרבות נזק ישיר, נזק עקיף, נזק תוצאתי) או אי התאמתן, זולת נזק גוף בלבד. בכל מקרה של אי תקינות של היצירות, שנגרם עקב מעשה או מחדל של פונטביט, יהיה הרוכש רשאי, אם יבחר בכך, לקבל עותק חלופי של היצירות, וקבלת עותק חלופי כאמור תהיה התרופה היחידה לה יהיה זכאי הרוכש במקרה כאמור.
9) הוראות רישיון זה יחולו על פונטים נוספים שייבחרו על–ידי הרוכש בהתאם להזמנה הראשונית ועל כל הזמנה נוספת של פונטים, אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת.